TẦM NHÌN

MỤC

HIỆN TẠI

ĐỊNH HƯỚNG

BỘ PHẬN THI CÔNG

I. Thi Công I. Bảo trì và sữa chữa hệ thống
  1. Hệ Thống Cơ Điện

     – Hệ Thống Kết Nối Thiết Bị  Máy Móc

     – Hệ Thống HVAC

     – Hệ Thống PCCC

     – Hệ Thống Ống Nước

  2. Hệ Thống Điện

1. Hệ Thống Cơ Điện

     – Hệ Thống Kết Nối Thiết Bị  Máy Móc

     – Hệ Thống HVAC

     – Hệ Thống PCCC

     – Hệ Thống Ống Nước

  2. Hệ Thống Điện

II.Thiết kê bản vẽ và xin giấy phép  II. Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thảy

BỘ PHẬN KINH DOANH

Nhập khẩu và cung cấp máy móc thiết bị công trình

     – Bồn Công nghiệp

     – Bồn Nước

     – Bồn Gas